برترین عکس‌های خبری ماه گذشته از نگاه خبرگزاری‌های دنیا را در این گزارش مشاهده می‌کنید.

برترین عکس‌های خبری ماه گذشته از نگاه خبرگزاری‌های دنیا را در این گزارش مشاهده می‌کنید.