هیچ مکمل یا داروی لاغری برای این که کل اضافه وزن خود را در مدت کوتاه، بدون رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی، از دست بدهید وجود ندارد.

هیچ مکمل یا داروی لاغری برای این که کل اضافه وزن خود را در مدت کوتاه، بدون رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی، از دست بدهید وجود ندارد.