یک تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با اشاره به جلسه شورای امنیت می‌گوید: آمریکایی که مدعی رهبری دنیاست اما در اینجا کاملا در اقلیت قرار گرفت و حتی یک کشور هم از خروج آمریکا از برجام حمایت نکرد‌….

یک تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با اشاره به جلسه شورای امنیت می‌گوید: آمریکایی که مدعی رهبری دنیاست اما در اینجا کاملا در اقلیت قرار گرفت و حتی یک کشور هم از خروج آمریکا از برجام حمایت نکرد‌.