یکی از مهم‌ترین نظریه‌های دلبستگی در روانشناسی رشد، «نظریه هارلو» است که با آزمایش‌ و تجربه ثابت شده است و اثر مهمی در تغییر دیدگاه نسبت به رشد و مراقبت از کودکان گذاشته….

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های دلبستگی در روانشناسی رشد، «نظریه هارلو» است که با آزمایش‌ و تجربه ثابت شده است و اثر مهمی در تغییر دیدگاه نسبت به رشد و مراقبت از کودکان گذاشته.