در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «آیا داماد وزیر آموزش‌ و پرورش در صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شده است؟»، «مهندسی محیط زیست؛ رشته ای مهم در جهان»، «نماینده مجلس: وزیر آموزش و پرورش به جای نشستن در وزارتخانه از فرهنگیان دفاع کند»، «رشته فلسفه…

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «آیا داماد وزیر آموزش‌ و پرورش در صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شده است؟»، «مهندسی محیط زیست؛ رشته ای مهم در جهان»، «نماینده مجلس: وزیر آموزش و پرورش به جای نشستن در وزارتخانه از فرهنگیان دفاع کند»، «رشته فلسفه مادر بسیاری از رشته ها»، «مهندسی پزشکی ترکیبی از مهندسی و پزشکی» را می‌خوانید.