میل جنسی در هر دو طرف می تواند دچار مشکل باشد. چه مرد چه زن. اما اصطلاح ناتوانی جنسی را معمولا برای عدم تحریک جنسی در آقایان به کار می برند. این طبیعتا یک بیماری است و می تواند صرفا روانپزشکی باشد….

میل جنسی در هر دو طرف می تواند دچار مشکل باشد. چه مرد چه زن. اما اصطلاح ناتوانی جنسی را معمولا برای عدم تحریک جنسی در آقایان به کار می برند. این طبیعتا یک بیماری است و می تواند صرفا روانپزشکی باشد.