ژوزه مورینیو در اولین نشست خبری خود به عنوان سرمربی رم وعده داد که تیمی برنده و مدعی قهرمانی خواهد ساخت.

ژوزه مورینیو در اولین نشست خبری خود به عنوان سرمربی رم وعده داد که تیمی برنده و مدعی قهرمانی خواهد ساخت.