اقتصادنیوز: برای نخستین بار یک زن رئیس کمیته حقوق بشر عربستان سعودی شده است.

اقتصادنیوز: برای نخستین بار یک زن رئیس کمیته حقوق بشر عربستان سعودی شده است.