برای نخستین بار یک زن رئیس کمیته حقوق بشر عربستان سعودی شده است.

برای نخستین بار یک زن رئیس کمیته حقوق بشر عربستان سعودی شده است.