مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: برای آزادسازی سهام عدالت نیازی به مراجعه به هیچ سازمان یا ارگانی نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: برای آزادسازی سهام عدالت نیازی به مراجعه به هیچ سازمان یا ارگانی نیست.