ایران نوشت:با ناکامی اغتشاشات سال گذشته که در نتیجه عدم همراهی مردم با برنامه‌های دشمنان رقم خورد، سرخوردگی و یأس در ضدانقلاب هم به اوج خود رسیده، تا جایی که پس از شکاف و یارکشی، حالا به افشاگری نسبت به یکدیگر روی آورده‌اند….

ایران نوشت:با ناکامی اغتشاشات سال گذشته که در نتیجه عدم همراهی مردم با برنامه‌های دشمنان رقم خورد، سرخوردگی و یأس در ضدانقلاب هم به اوج خود رسیده، تا جایی که پس از شکاف و یارکشی، حالا به افشاگری نسبت به یکدیگر روی آورده‌اند.