مشهد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با پیگیری های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بدهی معوق ۶۲ واحد صنعتی استان به مبلغ حدود ۲۴۶۴ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد….

مشهد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با پیگیری های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بدهی معوق ۶۲ واحد صنعتی استان به مبلغ حدود ۲۴۶۴ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.