رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی از بخشش محکوم به قصاص نفس با تلاش مجدانه و بی دریغ اعضای شعبه سفیران ضامن آهو (ع) خبر داد.

رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی از بخشش محکوم به قصاص نفس با تلاش مجدانه و بی دریغ اعضای شعبه سفیران ضامن آهو (ع) خبر داد.