به همت کار گروه جهادی بخشایش، جوان محکوم به قصاص اردبیلی با گذشت اولیای دم به زندگی بازگشت.

به همت کار گروه جهادی بخشایش، جوان محکوم به قصاص اردبیلی با گذشت اولیای دم به زندگی بازگشت.