روح بلند یک مادر داغدیده از گریه های لحظات آخر قاتل پای چوبه دار زندان مرکزی یزد لرزید و به شرط رضایت پدر مقتول از خون فرزند خود گذشت.

روح بلند یک مادر داغدیده از گریه های لحظات آخر قاتل پای چوبه دار زندان مرکزی یزد لرزید و به شرط رضایت پدر مقتول از خون فرزند خود گذشت.