رکنا: 26 سال داشت ولی موادمخدر باعث شده بود که شبیه یک زن 40 ساله به نظر برسد. می‌گفت با پدرش زندگی می کرده و یکبار ازدواج کرده و شوهرش به رحمت خدا رفته. در ادامه صحبت هاش رفت سر اصل مطلب:…

رکنا: 26 سال داشت ولی موادمخدر باعث شده بود که شبیه یک زن 40 ساله به نظر برسد. می‌گفت با پدرش زندگی می کرده و یکبار ازدواج کرده و شوهرش به رحمت خدا رفته. در ادامه صحبت هاش رفت سر اصل مطلب: