مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: کرمان با کمبود و بحران ذخایر خونی به ویژه در گروه‌های “O” و “A” مواجه است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: کرمان با کمبود و بحران ذخایر خونی به ویژه در گروه‌های “O” و “A” مواجه است.