اقتصادنیوز: کالینینگراد نام یکی از مناطق روسیه است که خاک این کشور جدا افتاده و در میان کشورهای اروپای شرقی قرار دارد.

اقتصادنیوز: کالینینگراد نام یکی از مناطق روسیه است که خاک این کشور جدا افتاده و در میان کشورهای اروپای شرقی قرار دارد.