کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس گفت: خوزستان از نظر منابع مالی مشکلی ندارد و به اندازه کافی بازدیدها انجام و باید بفکر راهکار برای حل مشکلات باشیم….

کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس گفت: خوزستان از نظر منابع مالی مشکلی ندارد و به اندازه کافی بازدیدها انجام و باید بفکر راهکار برای حل مشکلات باشیم.