امسال محیط‌بانان پارک ملی کویر در گرمسار استان سمنان خبر دادند که آن گورخر معروف زایمان کرده اسست. حال گور مادر و فرزندش مساعد است.

امسال محیط‌بانان پارک ملی کویر در گرمسار استان سمنان خبر دادند که آن گورخر معروف زایمان کرده اسست. حال گور مادر و فرزندش مساعد است.