فردی در یک حرکت زشت و زننده سطل ماستی را روی دو خانم حاضر در فروشگاه خالی کرد.

فردی در یک حرکت زشت و زننده سطل ماستی را روی دو خانم حاضر در فروشگاه خالی کرد.