فرمانده کل انتظامی کشور درباره آزادی سارقان با سابقه گفت: سارقانی که بیش از ۱۰ بار سابقه دستگیری دارند و احتمال تکرار جرم آن‌ها وجود داشته باشد بعد از آزادی با پابند و دستبندهای الکترونیکی کنترل می‌شوند….

فرمانده کل انتظامی کشور درباره آزادی سارقان با سابقه گفت: سارقانی که بیش از ۱۰ بار سابقه دستگیری دارند و احتمال تکرار جرم آن‌ها وجود داشته باشد بعد از آزادی با پابند و دستبندهای الکترونیکی کنترل می‌شوند.