درگیری لفظی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت بر سر موضوع بودجه فدراسیون کشتی را ببینید….

درگیری لفظی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت بر سر موضوع بودجه فدراسیون کشتی را ببینید.