ناسا قرار است که تلسکوپ پیمایشی نانسی گریس رومن یا به اختصار، رومن را در سال ۲۰۲۷ پرتاب کند. از طرفی کشور چین نیز یک تلسکوپ پیمایشی به نام شون‌تین را چهار سال زودتر از تلسکوپ رومن به فضا پرتاب خواهد کرد.

این دو تلسکوپ در حال رقابت برای نقشه‌‌برداری ا…

ناسا قرار است که تلسکوپ پیمایشی نانسی گریس رومن یا به اختصار، رومن را در سال ۲۰۲۷ پرتاب کند. از طرفی کشور چین نیز یک تلسکوپ پیمایشی به نام شون‌تین را چهار سال زودتر از تلسکوپ رومن به فضا پرتاب خواهد کرد.

این دو تلسکوپ در حال رقابت برای نقشه‌‌برداری از کیهان با جزئیاتی بیشتر از همیشه هستند.

این دو تلسکوپ از نظر فناوری و طراحی چه تفاوتی با یکدیگر دارند و کدامیک در این رقابت‌ موفق‌تر خواهد بود؟

ترجمه‌ای از: wall street journal