رزمایش بین المللی مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ با شعار «باهم برای برقراری صلح و امنیت » و با حضور کشورهای ایران،چین و روسیه در شمال اقیانوس هند از ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه برگزار گردید….

رزمایش بین المللی مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ با شعار «باهم برای برقراری صلح و امنیت » و با حضور کشورهای ایران،چین و روسیه در شمال اقیانوس هند از ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه برگزار گردید.