تصاویری از تمساح ۱.۵ متری که از شکم مار پیتون ۵.۵ متری به طور درسته بیرون آمد را ببینید.

تصاویری از تمساح ۱.۵ متری که از شکم مار پیتون ۵.۵ متری به طور درسته بیرون آمد را ببینید.