مهدی طارمی در شبی که پورتو قهرمان سوپرجام پرتغال شد، جام قهرمانی را اشتباه گرفت.

مهدی طارمی در شبی که پورتو قهرمان سوپرجام پرتغال شد، جام قهرمانی را اشتباه گرفت.