امروز ۵ ایستگاه و ۱۱ کیلومتر در مسیر خطوط ۶ و ۷ مترو تهران توسط رئیس‌ جمهور افتتاح شد. توضیحات رئیسی در آیین افتتاح  ۱۱ کیلومتر از خطوط ۶ و ۷ مترو تهران را ببینید….

امروز ۵ ایستگاه و ۱۱ کیلومتر در مسیر خطوط ۶ و ۷ مترو تهران توسط رئیس‌ جمهور افتتاح شد. توضیحات رئیسی در آیین افتتاح  ۱۱ کیلومتر از خطوط ۶ و ۷ مترو تهران را ببینید.