رضا فاطمی امین، وزیر صمت گفت: باید به سمت تولید خودرو‌های اقتصادی برویم که هم کیفیت مناسبی دارند و هم با قدرت خرید مردم سازگار هستند.

رضا فاطمی امین، وزیر صمت گفت: باید به سمت تولید خودرو‌های اقتصادی برویم که هم کیفیت مناسبی دارند و هم با قدرت خرید مردم سازگار هستند.