ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال به زمین چمن ورزشگاه احمد بن علی در میان تشویق تماشاگران ایرانی را ببینید.

ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال به زمین چمن ورزشگاه احمد بن علی در میان تشویق تماشاگران ایرانی را ببینید.