در این ویدئو ببینید که پلیس انگلیس در برخورد با دو خفت‌گیر قمه‌کش چه برخوردی انجام می‌دهد.

در این ویدئو ببینید که پلیس انگلیس در برخورد با دو خفت‌گیر قمه‌کش چه برخوردی انجام می‌دهد.