سیل مرگبار مرداد ۱۴۰۱ هرچند به کام ایرانیان تلخ است، اما نگاه کارشناسان محیط زیستی به این پدیده، مثبت است؛ موجب جبران بخشی از کسری‌بودجه آبی ایران می‌شود و می‌تواند بحران آبی را تا حد زیادی، درمان و عقب‌ماندگی‌های عجیب سال آبی خشک ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را جبران کن…

سیل مرگبار مرداد ۱۴۰۱ هرچند به کام ایرانیان تلخ است، اما نگاه کارشناسان محیط زیستی به این پدیده، مثبت است؛ موجب جبران بخشی از کسری‌بودجه آبی ایران می‌شود و می‌تواند بحران آبی را تا حد زیادی، درمان و عقب‌ماندگی‌های عجیب سال آبی خشک ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را جبران کند. / منبع: همشهری‌آنلاین