در دقیقه ۹۲ دیدار اروگوئه با غنا، کاوانی در محوطه جریمه حریف سرنگون شد اما وار این صحنه را بررسی نکرد.

در دقیقه ۹۲ دیدار اروگوئه با غنا، کاوانی در محوطه جریمه حریف سرنگون شد اما وار این صحنه را بررسی نکرد.