اطلاعاتی که می‌دهد نادرست است و صنعت هوایی ایران با آلمان قابل مقایسه نیست.

اطلاعاتی که می‌دهد نادرست است و صنعت هوایی ایران با آلمان قابل مقایسه نیست.