پس از آن با دقت گلی درخور آن شخصیت انتخاب می شود تا به نام او نامگذاری شود.

پس از آن با دقت گلی درخور آن شخصیت انتخاب می شود تا به نام او نامگذاری شود.