این بخشودگی از استثنائی ترین بخشودگی های جرائم در تاریخ بلدیه از سال ۱۳۴۱ تاکنون است و مالکان در صورت پرداخت عوارض خود تا ۲۹ اسفند، علاوه بر این بخشودگی از ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی نیز بهره‌مند می‌شوند….

این بخشودگی از استثنائی ترین بخشودگی های جرائم در تاریخ بلدیه از سال ۱۳۴۱ تاکنون است و مالکان در صورت پرداخت عوارض خود تا ۲۹ اسفند، علاوه بر این بخشودگی از ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی نیز بهره‌مند می‌شوند.