یک پیرزن در بلژیک قبل از اینکه بتواند خودرویش را از روی ریل راه آهن حرکت بدهد، تصادف کرد. این پیرزن با مصدومیت شدید در بیمارستان بستری شد.

یک پیرزن در بلژیک قبل از اینکه بتواند خودرویش را از روی ریل راه آهن حرکت بدهد، تصادف کرد. این پیرزن با مصدومیت شدید در بیمارستان بستری شد.