اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، پیام رئیس جمهور را قرائت کرد.

اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، پیام رئیس جمهور را قرائت کرد.