فرود اضطراری یک هواگرد، یک فرود غیرمنظره و پیش بینی نشده است که در واکنش به یک وضعیت بحرانی انجام می‌گیرد.

فرود اضطراری یک هواگرد، یک فرود غیرمنظره و پیش بینی نشده است که در واکنش به یک وضعیت بحرانی انجام می‌گیرد.