رحیم الله حقانی، عضو ارشد گروه طالبان در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد.
طالبان این حمله را “ناجوانمردانه” توصیف کرده است.

رحیم الله حقانی، عضو ارشد گروه طالبان در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. طالبان این حمله را "ناجوانمردانه" توصیف کرده است.