این دستگاه از یک فن 80 گرمی و باتری متصل به آن تشکیل شده که با یک پارچه مشبک به تن حیوان خانگی وصل می‌شود.

 این دستگاه از یک فن 80 گرمی و باتری متصل به آن تشکیل شده که با یک پارچه مشبک به تن حیوان خانگی وصل می‌شود.