محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید تکلیف مان را مشخص کنیم که به دنبال جذب نقدینگی هستیم یا خلق نقدینگی. خیلی از اوقات می‌گوییم سیاست ما جذب نقدینگی است ولی در عمل تولید نقدینگی می‌کنیم….

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید تکلیف مان را مشخص کنیم که به دنبال جذب نقدینگی هستیم یا خلق نقدینگی. خیلی از اوقات می‌گوییم سیاست ما جذب نقدینگی است ولی در عمل تولید نقدینگی می‌کنیم.