این تمساح میله های آلومینیومی را خم کرد و به راحتی از میان آن گذشت.

این تمساح میله های آلومینیومی را خم کرد و به راحتی از میان آن گذشت.