تصاویری از تنها قطار در جهان که از داخل یک استادیوم فوتبال در اسلواکی عبور می‌کند.

تصاویری از تنها قطار در جهان که از داخل یک استادیوم فوتبال در اسلواکی عبور می‌کند.