مدیرکل استاندارد گلستان گفت: فروش طلا بدون کد ساخت ممنوع بوده و مردم به شماره درج شده بر روی طلا دقت کنند.

مدیرکل استاندارد گلستان گفت: فروش طلا بدون کد ساخت ممنوع بوده و مردم به شماره درج شده بر روی طلا دقت کنند.