چند نفر در مسیر سیلاب سعی می‌کنند که به شکل گروهی تعادل خود را حفظ کنند، اما به یکباره سیل شدت می‌گیرد و همه را با خود می‌برد. اطلاعات دقیقی از مکان و زمان این حادثه در دسترس نیست….

چند نفر در مسیر سیلاب سعی می‌کنند که به شکل گروهی تعادل خود را حفظ کنند، اما به یکباره سیل شدت می‌گیرد و همه را با خود می‌برد. اطلاعات دقیقی از مکان و زمان این حادثه در دسترس نیست.