بخشی از سخنان شهید مطهری درباره اختناق در جامعه توسط حکومت را ببینید.

بخشی از سخنان شهید مطهری درباره اختناق در جامعه توسط حکومت را ببینید.