عباس جمشیدی‌فر در قسمتی از برنامه جوکر، برای خنداندن سایر رقبای خود سعی کرد با گریم عروس آنها را از مسابقه حذف کند اما بعد این سکانس از پخش حذف شد….

عباس جمشیدی‌فر در قسمتی از برنامه جوکر، برای خنداندن سایر رقبای خود سعی کرد با گریم عروس آنها را از مسابقه حذف کند اما بعد این سکانس از پخش حذف شد.