به تصاویری که توسط یک دوربین مداربسته در تهران از سرقت سریع یک زن ضبط شده است نگاه کنید.

به تصاویری که توسط یک دوربین مداربسته در تهران از سرقت سریع یک زن ضبط شده است نگاه کنید.