در این فیلم سارقان ضمن سرقت، آسیبی جدی به در خودرو وارد می‌کنند.

در این فیلم سارقان ضمن سرقت، آسیبی جدی به در خودرو وارد می‌کنند.